''

Ngày 21 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu Đảng bộ

Tài liệu

Cập nhật lúc : 01:33 19/11/2012  

Mẫu Kiểm điểm Đảng viên cuối năm

 

 

     ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ LỘC             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ TRƯỜNG THPT VINH LỘC

                *                                    Phú Lộc, ngày …..tháng…..năm 2010

Bản này viết tay

                            *                                              

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM ……

Họ và tên:

Sinh ngày:

Ngày vào đảng:

Ngày chuyển chính thức:

Chức vụ:

I. Nội dung kiểm điểm:

1. Về tư tưởng chính trị;

- Sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM.

- Việc chấp hành quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

- Tinh thần và kết quả thực hiện tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”,  chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

- Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Tinh thần trách nhiệm, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Sự tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương, cơ quan,  đơn vị.

4. Về tổ chức kỷ luật:

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.

- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể.

II. Đảng viên tự nhận (Đảng viên tự nhận 4 mức sau)

1. Đảng viên đủ tư cách,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Đảng viên đủ tư cách,  hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Đảng viên đủ tư cách,  hoàn thành nhiệm vụ.

4. Đảng viên vi phạm tư cách,  hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Người viết kiểm điểm

   (Ký, ghi rõ họ tên)