''

Ngày 09 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tài liệu Đảng bộ

Tài liệu Đảng bộ

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Chi thi 10 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ"

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *  Số: 10-CT/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007   CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ -----   Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương,...

Hướng dẫn 01Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                    * Số 01 - HD/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012   HƯỚNG DẪN  một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng -------------- -     Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy...

Mẫu Kiểm điểm Đảng viên theo tinh thần nghị quyết TW 4 (Khóa XI).

    ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ LỘC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT VINH LỘC                 * Bản này viết bằng tay                              KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THEO KẾ HOẠCH...

Mẫu Kiểm điểm Đảng viên cuối năm

         ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ LỘC             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  CHI BỘ TRƯỜNG THPT VINH LỘC                 *                                    Phú Lộc, ngày …..tháng…..năm 2010 Bản này viết tay                             *                                               BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM …… Họ và tên: Sinh ngày: Ngày vào đảng: Ngày...

Hướng dẫn 07-BTC Trung Ương "Kiểm điểm Đảng viên cuối năm"

Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa...