''

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Hội Đồng trường

Cập nhật lúc : 00:00 02/10/2012  

Kế hoạch năm 2012-2013
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THPT VINH LỘC

     SỞ GD-ĐT TT HUẾ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VINH LỘC                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

    Số:…/NQ-THPTVL            Phú Lộc, ngày 16  tháng 08  năm 2012

 

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THPT VINH LỘC

 

 

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-SGDĐT ngày 22/12/2011 của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh  TT Huế về việc công nhận Hội đồng trường của trường THPT Vinh Lộc nhiệm kì 2011 - 2016;

Căn cứ Chương trình hành động của ngành GD-ĐT, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV;

Căn cứ Báo cáo số 2066 /SGDĐT-VP, ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Sở GD-ĐT TT Huế về việc Tổng kết năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013;

Căn cứ quy chế làm việc của Hội đồng trường THPT Vinh Lộc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng trường ngày 14/08/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất định hướng hoạt động của trường trong năm học 2012 - 2013 theo Kế hoạch nhiệm vụ năm học của Hiệu trưởng nhà trường. Trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm:

1. Chỉ tiêu

1.1. Đối với học sinh

- Đối với chất lượng đạo đức:  Tốt: 75%;  Khá: 20%; Trung bình: 5%.

- Đối với chất lượng văn hóa:

+  Môn KTCN, KTNN, GDQP đạt 100% xếp loại Trung bình trở lên; trong đó, Khá, Giỏi đạt 70%;

+  Môn Thể dục xếp loại Đạt: 100%;

+ Môn GDCD đạt 95% xếp loại Trung bình trở lên; trong đó, Khá, Giỏi đạt 60%;

+ Môn Sử, Địa đạt 90% xếp loại Trung bình trở lên; trong đó, Khá, Giỏi đạt 40%;

+ Môn Ngữ văn đạt 90% xếp loại Trung bình trở lên; trong đó, Khá, Giỏi đạt từ 25% - 30%;

+ Môn Toán, Lý, Hóa, Sinh đạt 80% xếp loại Trung bình trở lên; trong đó, Khá, Giỏi đạt từ 40%;

+ Môn Ngoại ngữ đạt 70% xếp loại Trung bình trở lên; trong đó, Khá, Giỏi đạt từ 20%;

+ Môn Tin đạt 95% xếp loại Trung bình trở lên; trong đó, Khá, Giỏi đạt từ 40%;

- Xếp loại chất lượng học lực toàn trường: Giỏi đạt 3%, Khá đạt 35%; Trung bình đạt 57%; Yếu, Kém dưới 5%.

- Tỷ lệ Tốt nghiệp THPT, trên Trung bình tỉnh (trên 98%); trong đó Giỏi, Khá đạt 30%;

- Tỷ lệ Học sinh giỏi tỉnh hơn năm học 2011-2012, từ 5-10%; mỗi môn dự thi đạt 03 giải.

- Tỷ lệ đỗ Đại học nguyện vọng I hơn năm học 2011-2012, từ 5-10%.

1.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh: 15%.

- Lao động tiên tiên: 80 - 85%.

- Hoàn thành nhiệm vụ: 0 - 5%.

1.3. Danh hiệu trường

Tập thể lao động xuất sắc

2. Về giải pháp

Trọng tâm có hai giải pháp cơ bản sau:

- Đối với công tác dạy học:

+ Soạn giáo án đúng quy trình, khoa học, cụ thể, chi tiết, phù hợp từng đối tượng, đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng; thiết kế giáo án theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay (có hệ thống câu hỏi logic, chặt chẽ, các câu hỏi trên lớp trung thành với câu hỏi thiết kế trong giáo án); tiết dạy được đánh giá chuẩn theo công văn 10227;

+ Phân công dọc theo lớp, kiểm tra chung, rọc phách chấm chung nhằm đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra đánh giá;

+ Các tổ nhóm chuyên môn xây dựng ngân hàng đề thuận tiện cho kiểm tra và thi học kỳ;

+ Tăng tiết tự chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Công tác chủ nhiệm lớp:

+ GVCN cần phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cụ thể phù hợp với thực tiễn của lớp, trường; GVCN thật sự là chỗ dựa vững chắc là cầu nối có hiệu quả giữa HS với nhà trường, giữa HS với gia đình;

+ Tiết sinh hoạt lớp phải thể hiện bằng giáo án cụ thể, rõ ràng, chính xác, khoa học; có biên bản sinh hoạt lớp; đảm bảo đầy đủ hồ sơ chủ nhiệm;

+ Hình thức sinh hoạt lớp phải thể hiện nhiều giải pháp khác nhau phong phú, đa dạng thu hút học sinh tham gia tích cực;

+ GVCN khi làm việc với nhà trường, các tổ chức đoàn thể, phụ huynh…phải có biên bản ghi chép cụ thể rõ ràng, lưu vào hồ sơ chủ nhiệm lớp.

3. Về chế tài

- Giáo án soạn giảng của giáo viên phải có hệ thống câu hỏi khoa học, rõ ràng, logic, tránh vụn vặt, cao hứng, thích đâu hỏi đó và phải trung thành tuyệt đối với câu hỏi thiết kế trong giáo án; nếu giáo viên nào đi ngược lại xem như tiết dạy đó không có hiệu quả.

- Cán bộ, giáo viên nhân viên phải đảm bảo ngày công, giờ công, ngoài những tiết dạy và chức năng khác mà nhà trường đã phân công, khi có việc nhà trường có thể điều động bất kỳ lúc nào.

 - Cán bộ, giáo viên, nhân viên chỉ được phép nghỉ trong trường hợp cha, mẹ, vợ, chồng, con đau ốm nằm viện hoặc có những vấn đề hệ trọng (có đơn xin phép) được sự đồng ý của đồng nghiệp, BGH.

- Tổ trưởng chuyên môn sinh hoạt, kiểm tra kỹ giáo án của tổ viên, ký vào giáo án, nộp biên bản kiểm tra cho BGH đã phân công phụ trách (ghi rõ ưu điểm; nhược điểm, nguyên nhân, giải pháp, cách khắc phục…).

- Giáo viên, nhân viên vi phạm lần 1 nhắc nhở, lần 2 khiển trách, lần 3 không xét thi đua.

Điều 2. Hội đồng trường giao cho Hiệu trưởng phối hợp với các tổ chức đoàn thể; tổ chuyên môn; Ban đại diện Cha mẹ học sinh; các tổ chức khác thực hiện đúng yêu cầu những nội dung của Điều 1;

Điều 3. Các thành viên của Hội đồng trường có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết và có báo cáo với Hội đồng trường trong phiên họp cuối kỳ, cuối năm học. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc giữa Hiệu trưởng và Hội đồng trường thì giải quyết theo Điều lệ trường phổ thông;

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 5. Tổ, nhóm chuyên môn, các thành viên Hội đồng trường; các ông (bà) có tên ở  Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:                                                       TM/ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 3;                                                            CHỦ TỊCH

- Lưu VT./.

                                                                              Phan Văn Lâu